Sanatorium Jablunkov, a.s.
Drobečková navigace

Úvod > Pro pacienty > Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Úvod

Sanatorium Jablunkov, a.s., jako správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo „sanatorium“), připravilo tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat pacienty, kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. Sanatorium je povinno informovat pacienty na základě článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Pod pojmem „pacient“ se v tomto dokumentu rozumí každá osoba, která vstupuje do prostor sanatoria, popř. která komunikuje s příslušnými pracovníky sanatoria v souvislosti s poskytováním zdravotních a sociálních služeb.

Tento dokument je dostupný na internetových stránkách www.sanatorium-jablunkov.cz a v písemné formě.

Informace o Vašich osobních údajích a nakládání s nimi

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
Sanatorium Jablunkov, a.s.
č.p. 442, 739 91 Jablunkov

Zástupce správce:
Ing. Jan Zawada, ředitel Sanatoria Jablunkov, a.s.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Bc. Lenka Samiecová, e-mail: poverenec@sanatorium-jablunkov.cz

Účely, v rámci kterých budou Vaše osobní údaje sanatoriem zpracovávány

 • Účelem, tj. důvody, proč sanatorium zpracovává Vaše osobní údaje, jsou:
 • Poskytnutí ambulantní péče
 • Poskytnutí lůžkové péče (hospitalizace)
 • Poskytování rehabilitační péče
 • Laboratorní zpracování pro poskytnutí zdravotnické péče
 • Výkaznictví (pro zdravotní pojišťovny, Národní zdravotní registry apod.)
 • Stravování
 • Dopravní zdravotnická služba
 • Monitoring vybraných telefonních linek „linky zdravotnické dopravní služby“

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností sanatoria, které je tzv. správcem Vašich osobních údajů (ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení, případně ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení). Tyto povinnosti sanatoria vyplývají z následujících právních předpisů:

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Kategorie dotčených osobních údajů

V případech, kdy sanatorium osobní údaje nezískává pouze od pacientů samotných, ale rovněž od jiných osob (zejména v rámci lékařské dokumentace převzaté od jiných poskytovatelů zdravotních služeb, v rámci žádanek o vyšetření apod.), sanatorium zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost)
 • Adresní údaje (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail)
 • Údaje o zdravotním stavu

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zvláštního zákona (zejména osoby uvedené v § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, poskytovatelé navazujících zdravotních služeb, krajské hygienické stanice, SÚKL, zdravotní pojišťovny, OSSZ, okresní soud, v případě úmrtí rodina zemřelého atd.).

Podrobnější informace poskytneme na požádání.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou součástí zdravotnické dokumentace. Nakládání s touto dokumentací je upraveno v § 53 - 69 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Podrobnější informace poskytneme na požádání.

Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů

Jako pacient máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů, které můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v čl. 4.

 • Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu
 • Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto osobním údajům
 • Sanatorium je povinno poskytnout Vám bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za případné další kopie však je sanatorium oprávněno požadovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům, které sanatoriu vznikly
 • Požádáte-li zpřístupnění osobních údajů elektronicky, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě, která se běžně užívá, pokud výslovně nepožádáte o jiný způsob poskytnutí

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

 • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohlo sanatorium přesnost osobních údajů ověřit (pokud zjistíte ve Vašich osobních údajích nepřesnost, doporučujeme využít práva na opravu);
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete jen omezení jejich použití;
 • sanatorium již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo
 • v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
www.uoou.cz 

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů je omezeno zákonem:

 • právo na výmaz osobních údajů
 • toto Vaše právo se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahuje:

 • právo na přenositelnost údajů a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá pouze automatizovaně.

Upozornění

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako sanatorium má právo je po vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Sanatorium Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

Jak můžete uplatnit Vaše práva uvedená v článku 3?

Způsob uplatnění práv

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na níže uvedených adresách:

 • Elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu poverenec@sanatorium-jablunkov.cz s uznávaným elektronickým podpisem
 • Datovou schránkou ID DS: mf2f67u
 • Písemně dopisem s ověřeným podpisem zaslaným na adresu: Sanatorium Jablunkov, a.s., č.p. 442, 739 91 Jablunkov, na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“

Ověření Vaší totožnosti požadujeme úředně. V případě osobního doručení žádosti totožnost žadatele ověří zaměstnanec na podatelně nebo pověřenec na ochranu osobních údajů na základě předloženého OP.

Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání, žádosti či námitky, která jsou doručena jiným způsobem (zejména na jiné e-mailové adresy). Práva dle čl. 3 shora nelze uplatnit telefonicky či ústně.

Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se Vašich práv na ochranu osobních údajů prosím uveďte následující:

 • svoji totožnost
 • specifikujte, jaké právo uplatňujete

Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně nakládání s osobními údaji

Jako sanatorium jsme povinni sdělit Vám informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů bezplatně. Rovněž Vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně. Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy by Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech je nemocnice oprávněna odmítnout žádosti vyhovět.